कालोचस्मा

अनुष्टुप केपी भुसाल  ‘अजस ’ आत्मा कालो हुने मान्छे, देख्दैन सत्य साधक, कालो चस्मा खुबै हुन्छ, राम्रो हेर्न नित्य..