उनिउँको फूल

के पी भुसाल ‘अजस’ फुल्छन् फूलहरू सधै जगतमा, धेरै थरीका अनि, फैलन्छन् नभमा सुगन्ध यिनका रोक्दैन कोही पनि, रोपें मै..