धर्म – के पी भुसाल ‘अजस’

के पी भुसाल ‘अजस’ अनन्त नभमा हेर, ब्रह्माण्ड अगण्य अनि, सृष्टि हो प्रभुको सारा, प्राणी यो जगतै पनि, ब्यक्तिको..