बाल्यावस्था संझदा :

के पी भुसाल ‘अजस’ हात्मा फूल थियो खुसीमन थियो साम्ने अरूचिज् पनि, विद्या आर्जनमा सिकाइ पहिलो, आरम्भको दिन् भनि,..