माटोको नाता

के पी भुसाल ‘अजस’ हाँसेर बोल हृदय खोल हे भाइ एक्बार, घाँमला सोध जुनला खोज बुझिन्छ संसार, शिरमा तिम्रो देखिन्छ..